Badania biegłości laboratoryjnej

Zewnętrznym narzędziem kontroli jakości badań wykonywanych w laboratorium jest uczestnictwo w badaniach biegłości (proficiency testing – PT), które pozwala na ocenę kompetencji laboratorium w zakresie rutynowo prowadzonych badań.

Badania biegłości są jednym ze sposobów porównania wyników badań z rezultatami uzyskanymi przez inne laboratoria przy zastosowaniu referencyjnej i/lub alternatywnej metody badawczej. Dają możliwość wykrycia ewentualnych błędów w użytych metodach badawczych i tym samym podjęcie działań korygujących.

W  badaniach  biegłości wykorzystywany jest jednorodny materiał badawczy, który rozsyłany jest do laboratoriów  biorących udział w danej turze badań. Laboratoria przystępujące do badań, po otrzymaniu próbki, badają odpowiednio jedną lub kilka cech. Dla każdego badania określony jest termin zakończenia, w którym laboratoria są zobowiązane do przesłania wyników badań. Wyniki poddawane są statystycznej obróbce danych. Na tej podstawie każde laboratorium otrzymuje raport z wartościa „z-score” dla podanej techniki badawczej. Wartość ta jest istotnym komponentem w procesie sterowania jakością w laboratorium.

W 2018 roku ASA uczestniczyła w badaniach biegłości w zakresie mikrobiologicznej analizy produktów kosmetycznych i uzyskała pozytywne wyniki w badaniach jakościowych:

 • wykrywania obecności Escherichia coli
 • wykrywania obecności Pseudomonas aeruginosa
 • wykrywania obecności Candida albicans
 • wykrywania obecności Staphylococcus ureus

oraz w badaniach ilościowych:

 • oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów
 • oznaczania liczby drożdży i pleśni Zakres badań ilościowych

Uczestnictwo w badaniach biegłości jest uznawane za podstawowe, a zarazem najskuteczniejsze narządzie do potwierdzenia kompetencji technicznych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Pkt. 5.9 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 narzuca na akredytowane lub starające się o uzyskanie akredytacji laboratoria obowiązek posiadania procedur sterowania jakością, zapewniających stałe monitorowanie miarodajności wyników badań dostarczanych klientom. Jednym z istotnych narzędzi służących temu monitorowaniu jest udział w badaniach biegłości.

Obowiązkiem każdego producenta jest udowodnić i potwierdzić, że wytwarza kosmetyki bezpieczne dla użytkownika. To znaczy musi on posiadać odpowiednie informacje dotyczące jakości materiałów wyjściowych oraz produktu końcowego. Wykazać, że produkcja oparta jest o zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i że zastosowano niezbędne kryteria kontroli mikrobiologicznej.

Każdy producent musi zapewnić, że jego produkt jest zgodny z wymaganiami mikrobiologicznymi, a może to zapewnić jedynie monitorując na bieżąco czystość mikrobiologiczną produktów.

Konieczność wykonywania badań mikrobiologicznych produktów kosmetycznych obowiązuje od dnia 11.07.2013r. Badania mikrobiologiczne kosmetyków mogą być wykonywane według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 Dz. U. nr 9, poz. 107 lub według norm PN EN ISO i obejmują analizy ilościowe i jakościowe.

ASA jako wytwórca produktów kosmetycznych przestrzega wymagań sanitarnych i odpowiednich reżimów higienicznych, które wraz z innymi wymaganiami dotyczącymi jakości, stanowią zbiór zasad określonych Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP).

Wykonywane przez nasze Laboratorium badania i wzorcowania są zgodne z wdrożonymi systemami jakości, a otrzymywane wyniki są miarodajne i charakteryzują się rzetelnością i dokładnością.

Udział naszego laboratorium w badaniach biegłości i uzyskane wyniki (zaświadczenie) potwierdzają kompetencje naszego zespołu w zakresie prowadzonych analiz.

Korzyści wynikające z uczestnictwa ASA w badaniach biegłości:

 • zwiększenie prestiżu laboratorium
 • usprawnienie jego działalności
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników laboratorium
 • potwierdzenie kompetencji personelu kierowniczego i technicznego
 • stosowanie wysokiej klasy aparatury badawczej
 • uzyskiwanie wyników badań o dużej dokładności i wiarygodności
 • możliwość doskonalenia systemu poprzez audity, działania korygujące i zapobiegawcze.

Badania biegłości - zaświadczenie


Nasze marki: