Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)


ASA od samego początku swojego istnienia skupia się na ludziach i ich potrzebach. Podejmowane przez nas działania uwzględniają aspekty społeczne i środowiskowe. Dążąc do poprawy jakości życia Polaków, angażujemy się w różne projekty oraz współpracę naukową czyli w projekty dotyczące innowacyjności polskiej nauki.

Prowadzimy działania edukacyjne promujące proaktywną postawę w dbaniu o zdrowie, ponieważ niska świadomość społeczna dotycząca zdrowia, przyczynia się do zbyt późnego wykrywania chorób. Dużą wagę przywiązujemy także do działań ekologicznych prowadzonych w procesie wytwarzania i zbycia produktów.

Działalność firmy uwzględniająca aspekty społeczne
i środowiskowe, to współpraca z organizacjami, instytucjami, grupami oraz osobami ze społeczności lokalnej i ogólnopolskiej.

 

Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

1. Zaangażowanie społeczne

a) Współpraca z Politechniką Opolską w zakresie opracowania i wdrożenia innowacyjnej metody badania stawów.
W ramach projektu zespół pod przewodnictwem dr Dawida Bączkowicza z Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej przez kilkanaście miesięcy badał opolanom stawy. W badaniach, w których uczestniczyło ponad 600 osób, wykorzystano  innowacyjną metodą wibroakustyczną, opracowaną  na Politechnice Opolskiej, Metoda ta pozwala wykryć zwyrodnienia stawów nawet w bardzo wczesnym stadium, co pozwala szybko rozpocząć właściwe leczenie i profilaktykę, która może się składać z farmakoterapii, suplementacji, fizjoterapii czy zmiany nawyków żywieniowych.

W ramach wieloletniej współpracy z Politechniką Opolską i Instytutem Fizjoterapii władze uczelni zaprosiły przedstawiciela naszej firmy do Rady Interesariuszy Zewnętrznych kierunku fizjoterapia. Wspólnie pracujemy m.in. nad stałą poprawą jakości kształcenia na kierunku fizjoterapii.

b) Bezpłatne badania densytoometryczne w kierunku osteoporozy na terenie całej Polski.

c) Utworzenie i wspieranie drużyn biegowych ASA Team – Biegiem po Zdrowie, których celem jest popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

d) Wsparcie projektu „Wsiądź na rower” – inicjatywy młodych ludzi aktywnych sportowo, którzy zachęcali do turystyki rowerowej w Powiecie Głubczyckim jako formy spędzenia wolnego czasu. Grupa głubczyckich rowerzystów „Eskapada” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego „Fantazja” i ASA zrealizowała założone- wskazane na www.wsiadznarower.pl cele.

e) Wsparcie dla Stowarzyszenie „Tacy Sami”. ASA wspiera Stowarzyszenie rodziców dzieci niepełnosprawnych „Tacy Sami”, które jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, działającą na terenie powiatu głubczyckiego. Stowarzyszenie istnieje dzięki zaangażowaniu grupy przyjaciół i rodziców dzieci niepełnosprawnych. Działalność prowadzą wyłącznie dzięki darowiznom i składkom członków stowarzyszenia http://www.tacy-sami.org/index.php/podziekowania
W akcję zaangażowani są także pracownicy firmy, którzy przekazali na ten cel niżej odzież i zabawki, darowiznę finansową, pomoce dydaktyczne do terapii zajęciowej, środki czystości i zabawki, materiały do remontu siedziby.

f) Sztafeta Firm „Podaj dobro dalej” – impreza rozgrywana w trakcie Maratonu Opolskiego, realizowana dwukrotnie w latach  2012 oraz 2013.
W obu biegach zbieraliśmy środki na leczenie i rehabilitację Leny Wysoczańskiej, chorej na zespół Pradera-Williego.

g) Babie Lato – od 1 czerwca 2011 r. ASA jest partnerem w działalności statutowej organizacji: Stowarzyszenie Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym BABIE LATO. ,Stowarzyszenie BABIE LATO z Opola zrzesza osoby związane zawodowo z niesieniem pomocy osobom w tzw. jesieni życia (między innymi fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarki środowiskowe, nauczycieli akademickich, ekonomistów, studentów fizjoterapii i prawa). Stowarzyszenie ma charakter ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska Opolskiego. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest świadczenie szeroko pojętej pomocy osobom w wieku podeszłym, niepełnosprawnym oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
http://babielato.opole.pl/
Dzięki wsparciu finansowemu ASA realizowane były m.in. poniższe działania na terenie województwa Opolskiego:
ćwiczenia  – prowadzenie specjalistycznej fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, rehabilitacji ukierunkowanej na przeciwdziałanie upadkom osób w wieku podeszłym, zmniejszenie ich następstw i konsekwencji prowadzących do inwalidztwa i niepełnosprawności; podtrzymywanie aktywności ruchowej osób w wieku podeszłym, działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i w wieku podeszłym poprzez rehabilitację społeczną i integrację środowiskową. W ramach tej współpracy podczas spotkań seniorzy mogli skorzystać również z bezpłatnych porad prawnika i psychologa, dietetyka. Każdy z uczestników miał możliwość konsultować swój problem ze specjalistą. Ponieważ w obecnych czasach seniorzy mają coraz więcej problemów natury prawnej i psychologicznej, z którymi w wielu sytuacjach czują się bezsilni i pozostawieni bez wsparcia, tym bardziej cenne były dla nich organizowane spotkania.

h) Udział w kampanii społecznej #RatujeBoPracuje zainicjowanej przez Lożę Częstochowską BCC i firmę Stoelzle Częstochowa. Celem jest docenienie wszystkich ludzi, którzy swoją pracą przyczyniają się do pokonania kryzysu związanego z pandemią SARS-CoV-2.

i) Udział w akcji Biznes Szpitalom koordynowanej przez Business Centre Club. Nasze współdziałanie i wspólnie uzyskany efekt zostały dostrzeżone i nagrodzone wyróżnieniem specjalnym w kategorii Społecznie zaangażowani w walce epidemią COVID-19 w Konkursie Dobroczyńca Roku organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wspólnie z innymi firmami podarowaliśmy ok. 5 mln złotych oraz respiratory, kardiomonitory, autoklawy, środki ochrony osobistej oraz usługi dezynfekcji, a nawet kilka tysięcy jajek do szpitali dziecięcych. Naliczyliśmy 18 skoordynowanych inicjatyw, które zaowocowały realnym wsparciem dla szpitali.

 

2. Środowisko naturalne
Projekty realizowane w ramach tego obszaru obejmują m.in. zmniejszenie liczby produkowanych odpadów, emisji zanieczyszczeń, ścieków – przede wszystkim poprzez doskonalenie procesów i procedur, modernizację maszyn i infrastruktury:
– uregulowana gospodarka wodno-ściekowa;
– zmniejszenie ilości generowanych odpadów;
– powtórne wykorzystanie opakowań z papieru i tektury;
– segregacja odpadów przekazywanych dalej uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne decyzje na podstawie zawartych umów;
– nowoczesne instalacje m.in.: energooszczędny system klimatyzacyjno – wentylacyjny wyposażony w  dwa rekuperatory, których zadaniem jest odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z instalacji, bezolejowa sprężarka, elektryczne wózki widłowe;
– wdrożony i certyfikowany system ISO 14001:2015;
– Zatwierdzona Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która zawiera treść Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania – dostępna na stronie internetowej: Polityka-Zintegrowanego-Systemu-Zarzadzania-28.06.2021.pdf
– Zatwierdzona Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która zawiera treść Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
– edukacja ekologiczna pracowników prowadzona za pośrednictwem szkoleń wewnętrznych, realizowana przez wewnętrznych / zewnętrznych szkoleniowców;
– edukacja ekologiczna na zewnątrz prowadzona jest za pośrednictwem Organizacji Odzysku REKOPOL, z którą ASA ma podpisaną Umowę, na przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu opakowań, w tym prowadzenie edukacji ekologicznej.