Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w przekazywanych w związku z korzystaniem z serwisu www.asa.eu , która w dalszej części zwana jest też „Serwisem”. Dostarcza informacji o uprawnieniach, które przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez ASA Sp. z o.o. na stronie internetowej wraz z jej wersją mobilną.

Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających ze strony internetowej www.asa.eu jak również wyrazem przestrzegania przez Spółkę zasad ochrony danych osobowych oraz staranności w zagwarantowaniu bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników wraz z informacjami dotyczącymi aktywności w sieci, w szczególności możliwości realizowania przez Użytkownika przysługujących uprawnień w związku z RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) praw.

Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym portalem asa.eu jest ASA Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 11, 48-100 Głubczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy w Opolu, nr KRS 0000142069, NIP 748-14-19-778, zwana dalej „Administratorem” bądź „Spółką”.

W razie pytań, uwag bądź zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik zachęcany jest do skontaktowania się z Administratorem:

2. Przetwarzane dane oraz cele przetwarzania.

Informacje ogólne

Kontakt ze Spółką lub korzystanie z Serwisu, jego wersji mobilnej a także korzystanie z usługi typu newsletter może wiązać się z potrzebą przekazania danych osobowych. Przekazane dane zachowywane są w ścisłej poufności i wykorzystywane do celów, o których Użytkownik został poinformowany.

Dane zbierane podczas kontaktu przez Formularz kontaktowy.

Za pomocą znajdującego się na stronie Formularza kontaktowego Użytkownik ma możliwość skontaktowania się ze Spółką, podając: e-mail, opcjonalnie dane kontaktowe w treści wiadomości. Tak udostępnione dane przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Kontaktując się za pośrednictwem Formularza i podając ww. dane Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej.

Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt ze strony Spółki.

Dane zbierane podczas rejestracji.

Aby skorzystać z funkcji Serwisu typu Newsletter Użytkownik będzie musiał dokonać rejestracji. Otrzymywanie elektronicznego newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e–mail. Do tego celu przeznaczony jest moduł NEWSLETTER na stronie głównej www.asa.eu . Podając swój adres e – mail Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Pozyskiwanie dane wykorzystywane są w celu przesyłania treści w ramach modułu NEWSLETTER.

Subskrybent newsleetera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania.

Pozostałe dane.

Jeśli Użytkownik poda Spółce swoje dane w celu zawarcia umowy Spółka będzie przetwarzać te dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.
Jeśli Użytkownik skontaktuj się celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą Formularza kontaktowego, czy też poczty e- mail, ponownie wymagane będzie przekazanie Spółce danych osobowych celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej zostały podane. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę żądania lub prośby, Spółka będzie musiała pobrać od Użytkownika jeszcze inne dane. Podanie przez Użytkownika ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które go interesuje. Powyżej wymienione dane będą przetwarzane w celu realizacji żądanych przez Użytkownika czynności lub w celu przekazania mu informacji, o które poprosi – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

3. Polityka plików cookies. Są to proste pliki tekstowe, które przesyłane są na dysk twardy komputera Użytkownika (bądź aktualizowane istniejące – w przypadku odwiedzin ponownych) poprzez przeglądarkę z której korzysta, aby umożliwić systemowi prawidłowe działanie w zakresie pełnej funkcjonalności udostępnianej Użytkownikowi jak również w celu gromadzenia statystyk odwiedzin witryny. Witryna może korzystać z dwóch podstawowych typów plików:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W Serwisie nie są gromadzone ani także nie są przetwarzane żadne informacje pozwalających bezpośrednio zidentyfikować dane osobowe Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane w przedmiotowym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu w zakresie wszystkich jego funkcjonalności i dostarczenia bardziej dopasowanych treści pod kątem użytkownika.
Obsługę plików cookies można wyłączyć bądź zmienić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi cookies.

4. Udostępnianie danych.

Przesłane dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

Dane osobowe Użytkownik przechowane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres

trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę Partnerów/Klientów Administratora i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy,

w przypadku czytelnego zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika, dane zostaną usunięte niezwłocznie, a jeśli nie będzie to możliwe będą one bezpiecznie przechowywane do czasu ich zamknięcia,
w przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości,
w sytuacji, gdy nie będzie możliwe ustalenie ostatniej aktywności Użytkownika w Serwisie wówczas dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (przypadek taki może nastąpić np. przy usłudze newslettera),
dane Użytkownika będą także przechowywane i wykorzystywane przez Administratora w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów, a także do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu.

Po upływie okresów przechowywania dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. Uprawnienia Użytkownika.

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych przysługuje Użytkownikowi szereg uprawnień. Może z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

Użytkownikowi przysługuje:
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeśli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże Spółka będzie dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie Administratora będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik posiada prawo

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji żądania, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, aby dane Użytkownika nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli żądanie Użytkownika okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00 -193) lub innego organu nadzorczego.

7. Odnośniki do innych stron.

Strona www.asa.eu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Jednostki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi na stronach innych jednostek.

8. Zabezpieczenia danych osobowych.

Administrator dokłada starań, aby chronić stronę internetową przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i innych czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Stosuje m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Strona www.asa.eu posiada również certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na stronę internetową. Informacje wysyłane z serwera do Użytkownika są również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane. Należy zaznaczyć, iż dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom Spółki

i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
Administrator zobowiązuje się do dbania o wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z RODO (Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych).

9. Aktualizacja Polityki prywatności.

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez Spółkę usług albo zmian regulacyjnych, Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na stronie internetowej. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.