Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w przekazywanych w związku z korzystaniem z serwisu www.asa.eu, która w dalszej części zwana jest też „Serwisem”. Dostarcza informacji o uprawnieniach, które przysługują̨ Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez ASA Sp. z o.o. na stronie internetowej wraz z jej wersją mobilną.

Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających ze strony internetowej www.asa.eu jak również̇ wyrazem przestrzegania przez Spółkę zasad ochrony danych osobowych oraz staranności w zagwarantowaniu bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników wraz z informacjami dotyczącymi aktywności w sieci, w szczególności możliwości realizowania przez Użytkownika przysługujących uprawnień w związku z RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) praw.

Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

  1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym portalem asa.eu jest ASA Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 11, 48-100 Głubczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy w Opolu, nr KRS 0000142069, NIP 748-14-19-778, zwana dalej „Administratorem” bądź „Spółką”.

W razie pytań, uwag bądź zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik zachęcany jest do skontaktowania się
z Administratorem:

  1. Przetwarzane dane oraz cel przetwarzania

Informacje ogólne

Kontakt ze Spółką lub korzystanie z Serwisu, jego wersji mobilnej może wiązać się z potrzebą przekazania danych osobowych. Przekazane dane zachowywane są w ścisłej poufności i wykorzystywane do celów, o których Użytkownik został poinformowany.

Dane zbierane podczas kontaktu przez Formularz kontaktowy

Za pomocą znajdującego się na stronie Formularza kontaktowego Użytkownik ma możliwość skontaktowania się ze Spółką, podając: e-mail, imię i nazwisko, opcjonalnie dane kontaktowe w treści wiadomości. Dane uzyskane w taki sposób przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub w innych sprawach, w których kontaktujesz się z nami mailowo.

Jeśli Użytkownik wyrazi odrębną zgodę podany adres e-mail będzie wykorzystywany przez Spółkę również w celu przesyłania Użytkownikowi informacji marketingowych dotyczących usług oferowanych przez i za pośrednictwem ASA Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Poza tym za zgodą Użytkownika Spółka może przetwarzać podany przez Użytkownika  numer telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przez i za pośrednictwem ASA Sp. z o.o.  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika informujemy, że zgodę taką można wycofać w każdym czasie, kontaktując się ze Spółką za pomocą w/w form kontaktu, tj. wysyłając informację o wycofaniu zgody na adres odo@asa.eu.

Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt ze strony Spółki.

Pozostałe dane.

Jeśli Użytkownik poda Spółce swoje dane w celu zawarcia umowy Spółka będzie przetwarzać te dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.

Jeśli Użytkownik skontaktuje się celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą Formularza kontaktowego, czy też poczty e- mail, ponownie wymagane będzie przekazanie Spółce danych osobowych celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej zostały podane. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę żądania lub prośby, Spółka będzie musiała pobrać od Użytkownika jeszcze inne dane. Podanie przez Użytkownika ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które go interesuje. Powyżej wymienione dane będą przetwarzane w celu realizacji żądanych przez Użytkownika czynności lub w celu przekazania mu informacji, o które poprosi – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, dane zbierane są również w sposób automatyczny. Są to dane o aktywności  Użytkownika w Serwisie, tj. liczba i źródło wizyt w serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystania odesłania czy numer IP komputera.  Spółka nie wykorzystuje tych informacji do identyfikacji Użytkownika. Dane te występują w postaci plików cookie (więcej o cookies w dalszej treści Polityki).

  1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika przechowane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo: dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę Partnerów/Klientów Administratora
i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy, w przypadku czytelnego zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika, dane zostaną usunięte niezwłocznie, a jeśli nie będzie to możliwe będą one bezpiecznie przechowywane do czasu ich zamknięcia, w przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości, w sytuacji, gdy nie będzie możliwe ustalenie ostatniej aktywności Użytkownika w Serwisie wówczas dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (przypadek taki może nastąpić np. przy usłudze newslettera), dane Użytkownika będą także przechowywane i wykorzystywane przez Administratora w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów, a także do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu.

Po upływie okresów przechowywania dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  1. Udostępnienie danych.

Przesłane dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

Zawarte są stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzamy dane osobowe.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim,  Spółka wymaga od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

  1. Polityka plików cookie/narzędzia.

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Witryna może korzystać z dwóch podstawowych typów plików:

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

Prawo stanowi, że można przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie Administrator potrzebuje zezwolenia użytkownika.

Niezbędne pliki cookies są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz użytkowników. Pozostałe pliki cookie są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody.

Przy wejściu po raz pierwszy do Serwisu www.asa.eu użytkownikowi ukazuje się informacja o plikach cookie (u dołu strony). Użytkownik w tym miejscu ma możliwość wyboru na użycie jakich rodzaje plików cookie wyraża zgodę.

Ponadto użytkownik w dowolnej chwili może wycofać swoją zgodę bądź dowolnie zmienić swoje preferencje, klikając widget cookie widniejący na każdej stronie (w jej lewym dolnym rogu) a następnie zmieniając ustawienia w ukazującym się banerze.

Ponadto domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookie na urządzeniu użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookie. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookie znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookie mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.

  1. Uprawnienia Użytkownika.

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych przysługuje Użytkownikowi szereg uprawnień. Może z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

Użytkownik decyduje o zakresie i celu przetwarzania . W każdej chwili ma prawo:

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody,  Spółka może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowywane są  dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Spółki.

W przypadku zgłoszenia  Spółka dołoży należyte starania, aby możliwie szybko rozpoznać żądanie. Nie zawsze jednak żądanie możliwe jest do zrealizowania. Na przykład prawo do usunięcia danych nie może zostać zrealizowane, jeżeli zobowiązanie przechowywania danych jest  na podstawie przepisu prawa. O rozpoznaniu żądania  Użytkownik  zostanie poinformowany na piśmie lub mailem.

  1. Profilowanie danych osobowych

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  1. Odnośniki do innych stron.

Strona www.asa.eu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które są własnością̨ oraz są̨ prowadzone przez niezależne jednostki. Jednostki te mogą̨ mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi na stronach innych jednostek.

  1. Zabezpieczenia danych osobowych.

Administrator dokłada starań, aby chronić stronę internetową przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i innych czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Stosuje m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Strona www.asa.eu posiada również certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronnę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na stronę internetową. Informacje wysyłane z serwera do Użytkownika są̨ również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane. Należy zaznaczyć, iż dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom Spółki i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Administrator zobowiązuje się do dbania o wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z RODO (Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych).

  1. Aktualizacja Polityki prywatności.

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez Spółkę usług albo zmian regulacyjnych, Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na stronie internetowej. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.